Đánh bạc kiếm tiền:盘后22公司发回购公告-更新中

频道:财经 日期: 浏览:4

欧博allbet网址www.aLLbet8.vip)是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。热景生物公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
重要内容提示:
? 截至2022年10月27日收盘,北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,879,485股,占公司总股本 92,050,585股的比例为2.0418%,回购成交的最高价为 60.08元/股,最低价为 51.78元/股,支付的资金总额为人民币104,863,357.4元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购方案的审议及实施程序
公司于2022年9月6日分别召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币98.11元/股(含),回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2022年9月7日和9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-049)、《北京热景生物 技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告 编号:2022-054)。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,回购股份占上市公司总 股本的比例每增加 1%的,应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回 购股份情况公告如下: 竞价交易方式累计回购公司股份1,879,485股,占公司总股本 92,050,585股的比例为2.0418%,回购成交的最高价为60.08元/股,最低价为51.78元/股,支付的资金总额为人民币104,863,357.4元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
海尔生物公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
重要内容提示:
? 截至2022年10月31日,青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份959,298股,占公司总股本317,071,758股的比例为0.30%,回购成交的最高价为74.48元/股,最低价为57.45元/股,支付的资金总额为人民币67,587,577.79元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况
公司于2022年2月6日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(以下简称“本次回购方案”),同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过100元/股(含),回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年2月7日、2022年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)上披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公1
告》(公告编号:2022-003)、《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-006)。

2021年年度权益分派实施完毕后,公司根据相关规定对回购股份价格上限进行相应调整,自2022年6月13日起,回购价格上限调整为不超过99.4999元/股(含),具体内容详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)上披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2022-035)。

二、实施回购股份基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下: 2022年10月,公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。截至2022年10月31日,青岛海尔生物医疗股份有限公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份959,298股,占公司总股本317,071,758股的比例为0.30%,回购成交的最高价为74.48元/股,最低价为57.45元/股,支付的资金总额为人民币67,587,577.79元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
东方电热公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 9 月 27日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份(以下简称“本次回购”),用于后期实施A股股权激励计划或A股员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币3,500万元(含,下同),且不超过人民币7,000万元,回购股份价格不超过人民币11.17元/股(含),具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购使用的资金总额为准。公司独立董事就股份回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年10月14日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》(公司编号:2022-090)。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定:应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露;公司应在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下:
一、首次回购公司股份的具体情况
2022年10月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购方案的首次回购,回购股份数量为1,632,100股,占公司目前总股本 1,487,706,540 股的0.11%,最高成交价为6.19/股,最低成交价为6.1元/股,成交总金额为9,998,007元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。


二、股份回购进展情况
截至2022年10月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,632,100股,占公司目前总股本 1,487,706,540 股的0.11%,最高成交价为6.19/股,最低成交价为6.1元/股,成交总金额为9,998,007元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。


三、其他事项说明
(一)公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、 交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定,具体如下:
1、公司未在下列期间内回购公司股份:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022年10月31日)前5个交易日(2022 年10月24日至2022年10月28 日)公司股票累计成交量为245,527,200 股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即61,381,800股)。

3、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

(二)公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
中国天楹公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月11日召开第八届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金回购公司股份,回购金额不低于人民币8亿元(含)且不超过人民币15亿元(含),回购价格不超过人民币6.50元/股(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2021年11月13日,公司披露了《关于回购公司股份的报告书》并于2021年11月15日进行了首次回购。2021年年度权益分派实施完毕后,公司按照相关规定对回购股份价格上限进行相应调整,自本次权益分派除权除息之日(即2022年6月16日)起,公司本次回购股份的价格由不超过人民币6.50元/股(含)调整至不超过人民币6.41元/股(含)。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的有关规定,公司在回购期间将于每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将有关情况公告如下:
一、股份回购进展情况
截至2022年10月31日,公司本次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为112,750,413 股,约占公司目前总股本的4.47%,购买最高成交价为 6.09元/股,购买最低成交价为 5.37元/股,成交总金额为656,203,946.10元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明
公司回购股份的时间、回购数量、集中竞价交易的委托时间段均严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体说明如下:
1、公司未在下列期间内回购股票:
(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内; (2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(3)中国证监会规定的其他情形。

2、公司未在下列交易时段进行回购股份的委托:
(1)开盘集合竞价;
(2)收盘前半小时内;
(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格不是公司股票当日交易涨幅限制的价格。

3、公司首次回购股份事实发生之日(2021年11月15日)前五个交易日公司股票累计成交量为97,504,205股,公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的 25%(即24,376,051股)。

公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
瑞松科技公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
一、回购股份的基本情况
广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月9日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励,调整后的回购价格不超过人民币26.997元/股(含),回购资金总额不低于人民币1,200万元(含),不超过人民币1,500万元(含),回购期限自第三届董事会第一次会议审议通过本次回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2022年5月10日、2022年5月21日、2022年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞松科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-031)、《瑞松科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-037)、《瑞松科技关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2022-038)。

二、实施回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下:
截至2022年10月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份64,032股,占公司总股本的比例为0.095%,回购成交的最高价为26.99元/股,最低价为26.85元/股,支付的资金总额为人民币1,726,742.98元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司披露的回购股份方案。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
玲珑轮胎公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
一、回购股份事项基本情况
山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月
19日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞
价交易方式回购股份的议案》。有关本次回购A股股份事项具体情况
详见公司于2022年10月21日在上海证券交易所网站及指定媒体披
露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-091)、《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(2022-092)。

二、首次回购股份暨进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司应当在首次回购股
份事实发生的次日予以披露,以及每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司首次回购股份暨进展情况公告如下: 2022年10月31日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份
1,188,800股,已回购股份占公司总股本的比例为 0.08%,购买的最
高价为 16.46元/股、最低价为 16.28元/股,已支付的总金额为
19,423,209.00元(不含交易费用)。

本次回购符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他说明
公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回
购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
爱普股份公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
重要内容提示:
截至2022年10月31日,爱普香料集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份7,600,000股,已回购股份占公司总股本的比例为 1.9831%,回购最高成交价为12.01元/股,最低成交价为9.84元/股,已支付的资金总额为人民币78,584,235.60元(不含交易费用)。

一、公司回购股份的基本情况
公司于2022年6月21日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,用于公司员工股权激励计划和/或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币12.50元/股(含),回购股份的期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年6月22日、2022年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-029)和《爱普香料集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-031)。


二、公司回购股份的进展情况
第1页共2页
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,在回购股份期间,公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下: 2022年10月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份100,000股,回购股份占公司总股本的比例为0.0261%,回购最高成交价为10.18元/股,最低成交价为10.09元/股,成交金额为人民币1,014,838.00元(不含交易费用)。

截至2022年10月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 7,600,000股,已回购股份占公司总股本的比例为1.9831%,回购最高成交价为12.01元/股,最低成交价为9.84元/股,已支付的资金总额为人民币78,584,235.60元(不含交易费用)。 本次回购符合有关法律法规、规范性文件和公司回购股份方案的规定。


三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
梅花生物公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022年 5月 22日、2022年 6月 9日召开了第九届董事会第三十一次会议和 2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司于2022年 6月 10日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,回购股份用于注销、减少注册资本。公司于 2022年 7月 26日实施了首次回购,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—回购股份》等相关法律法规的要求,公司应在每个月的前 3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下:
2022年 10月,公司通过集中竞价交易方式回购股份 1,119.2万股,占公司目前股本总数(3,042,465,447股)的 0.37%,购买的最低价为 9.07元/股、最高价为9.94元/股,支付的金额为人民币 10,520.53万元。

截至 2022年 10月底,公司已回购股份 4,359.73万股,占公司目前股本总数(3,042,465,447股)的 1.43%,购买的最低价为 9.07元/股、最高价为 11.35元/股,支付的总金额为人民币 44,945.82万元,本次回购符合公司回购方案的要求。

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—回购股份》等有关规定的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务。
翔宇医疗公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
重要内容提示:
●截至2022年10月31日,河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,274,483股,占公司总股本160,000,000股的比例为1.4216%,回购成交的最高价为 34.50元/股、最低价为 28.27元/股,已支付的资金总额为人民币73,270,345.21元(不含交易佣金、过户费等交易费用)。

一、回购股份的基本情况
2022年4月11日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于员工持股计划或股权激励。

公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元(含),不超过人民币16,000万元(含),回购价格不超过人民币57.80元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年4月12日、2022年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-008)、《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》(公告编号:2022-011)。

公司2021年年度权益分派已实施完毕,本次回购股份价格上限由不超过人民币57.80元/股(含)调整为不超过人民币57.43元/股(含)。具体内容详见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2022-034)。

二、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应于每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下: 截至2022年10月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,274,483股,占公司总股本160,000,000股的比例为1.4216%,回购成交的最高价为34.50元/股、最低价为28.27元/股,已支付的资金总额为人民币73,270,345.21元(不含交易佣金、过户费等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
金博股份公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
重要内容提示:
? 截至2022年10月31日,湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份196,478股,占公司总股本94,074,067股的比例为0.2089%,回购成交的最高价为278.01元/股,最低价为229.00元/股,支付的资金总额为人民币50,181,049.28元(含印花税、交易佣金等交易费用)。


一、回购股份的基本情况
2022年9月15日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份拟用于实施员工持股或者股权激励计划,回购价格不超过400元/股(含),回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容分别详见公司于2022年9月16日和9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-111)和《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-120)。

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

截至2022年10月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份196,478股,占公司总股本94,074,067股的比例为0.2089%,回购成交的最高价为278.01元/股,最低价为229.00元/股,支付的资金总额为人民币50,181,049.28元(含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
赤峰黄金公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 1月 17日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份(第二期)的方案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行上市的部分人民币普通股(A股)股票,用于员工持股计划或股权激励计划(以下简称“本次回购”)。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币 3.00亿元-6.00亿元,回购价格为不超过人民币 20.00元/股,本次拟回购数量不超过41,597,700股,约占公司当前总股本的 2.50%。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2022年 1月 18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份(第二期)的回购报告书》(公告编号:2022-011)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:
2022年 10月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 3,710,000股,占公司总股本的比例为 0.22%,购买的最高价为人民币 18.95元/股、最低价为人民币 18.65元/股,支付的金额为 6,979.32万元(不含交易费用)。截至 2022年 10月月底,公司已累计回购股份 5,700,000股,占公司总股本的比例为 0.34%,购买的最高价为人民币 18.95元/股、最低价为人民币 15.01元/股,,

环球ug平台卖分www.ugbet.us)开放环球UG代理登录网址、会员登录网址、环球UG会员注册、环球UG代理开户申请、环球UG电脑客户端、环球UG手机版下载等业务。

,已支付的资金总额为人民币 9,971.05万元(不含交易费用)。上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司将根据回购方案及市场情况继续在回购期限内择机实施回购,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
亚世光电公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 4月 26日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

同意公司使用自有资金不超过人民币 3,000万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购股份价格不超过人民币 18.50元/股,计划回购股份数量为 100万股~200万股,约占公司目前已发行总股本的 0.61%~1.22%,具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。具体内容详见公司于 2022年 4月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-034)。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:
一、回购股份进展情况
截至 2022年 10月 31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 1,780,000股,占公司总股本的 1.08%,最高成交价为 12.49元/股,最低成交价为 10.96元/股,累计支付的总金额为 20,822,220.21元(不含交易费用),上述情况符合公司既定的回购方案及法律法规的要求。

二、其他说明
除公司《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-059)中已披露的情况外,公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条相关规定。

1、公司未在下列期间回购公司股份:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022年 5月 6日)前五个交易日(2022年 4月 26日至 2022年 5月 5日)公司股票累计成交量为 14,970,757股。公司每五个交易日回购股份的数量,未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%(即 3,742,689股)。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

4、公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
天山铝业公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 7月 6日分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,独立董事均发表了同意的独立意见,且本议案经董事会全体成员一致同意,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次回购股份方案属于董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A 股),回购的股份后续将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划,回购股份的资金总额不低于人民币 10,000万元(含),不超过人民币 20,000万元(含),回购价格不超过 10.4元/股(含)。按回购资金总额上限测算,预计可回购股份总数约为1,923.08万股,约占公司当前总股本的 0.41%;按回购资金总额下限测算,预计可回购股份总数约为 961.54万股,约占公司当前总股本的 0.21%,具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2022年 7月 7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。

2022年 7月 9日,公司披露了首次回购股份的情况,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。

2022年 8月 2日,公司披露了回购股份的进展情况,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股份回购进展的公告》。

2022年 9月 2日,公司披露了回购股份的进展情况,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股份回购进展的公告》。

2022年 10月 10日,公司披露了回购股份的进展情况,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股份回购进展的公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定,公司在回购期间内,应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购情况公告如下:
一、回购进展情况
截至 2022年 10月 31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,314.80万股,占公司目前总股本的 0.50%,最高成交价为 6.72元/股,最低成交价为 6.22元/股;已使用回购资金总额为 14,999.83万元(不含交易费用),占公司拟回购金额下限 10,000万元的 150.00%,占公司拟回购金额上限 20,000万元的 75.00%。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、其他说明
(一)公司回购股份的时间、数量、价格、方式及资金来源等符合既定的回购方案和回购报告书,符合相关法律法规规定。

(二)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022年 7月 8日)前五个交易日公司股票累计成交量为 18,678.18万股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%(即 4,669.54万股)。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(三)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。
亚玛顿公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会 议于2022年5月12日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份(以下简称“本次回购”),用于实施公司员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格为不超过人民币29.94元/股(含)【因实施2021年年度权益分派,回购价格由原“不超过30.00元/股(含)”调整至“不超过29.94元/股(含)”】,回购资金总额为不低于人民币9,000万元且不超过人民币18,000万元。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年5月13日和2022年5月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上市公司在回购期间回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的,应当在事实发生之日起三日内予以披露。根据上述规定要求,现将公司回购股份进展情况公告如下:
截至2022年10月28日,公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份共 2,153,737股,占公司目前总股本的比例为1.08%,回购股份的最高成交价为29.94元/股,最低成交价为23.34元/股,支付总金额为60,702,249.06元(不含交易费用)。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案要求。

二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定,具体说明如下:
1、公司未在下列期间内回购股份:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(4)中国证监会规定的其他情形
2、公司首次回购股份事实发生之日(2022年5月20日)前五个交易日(2022年5月13日、2022年5月16日至2022年5月19日)公司股票累计成交量为23,743,491股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即5,935,872.75股)。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
华兴源创公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
重要内容提示:
截至2022年10月31日,苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份487,912股,占公司总股本440,591,565股的比例为0.1107%,回购成交的最高价为34.50元/股,最低价为25.39元/股,支付的资金总额为人民币15,961,721.28元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。


一、本次回购股份的基本情况
公司于2022年7月18日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或持股计划,回购价格不超过人民币43.13元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年7月19日、2022年7月23日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创:关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(公告编号:2022-042)、《华兴源创:关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-045)。

因公司2021年年度权益分派已实施完毕,公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币43.13元/股(含)调整为不超过人民币42.91元/股(含),具体内容详见公司于2022年8月3日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创:关于实施2021年年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2022-056)。


二、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定,现将公司回购股份情况公告如下:: 截至2022年10月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份487,912股,占公司总股本440,591,565股的比例为0.1107%,回购成交的最高价为34.50元/股,最低价为25.39元/股,支付的资金总额为人民币15,961,721.28元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的有关规定。


三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
凯赛生物公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
截至 2022年 10月 31日,上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称“公
司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份
1,133,035股,占公司总股本583,278,195股的比例为0.1943%,回购成交的最高价为 103.29元/股,最低价为 66.22元/股,支付的资金总额为人民币94,573,991.41元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本信息
2022年 3月 29日,公司召开第一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币 8,000.00 万元(含),不超过人民币15,000.00万元(含),回购价格不超过180元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2022年3月30日、2022年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(2022-012)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(2022-020)。

公司2021年年度权益分派实施后,公司本次回购股份价格上限由不超过人民币180元/股(含)调整为不超过人民币 128.29元/股(含)。具体内容详见公司于2022年 7月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2022-038)。

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定,现将回购股份的进展情况公告如下: 1
截至 2022年 10月 31日,上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,133,035股,占公司总股本583,278,195股的比例为0.1943%,回购成交的最高价为 103.29元/股,最低价为 66.22元/股,支付的资金总额为人民币94,573,991.41元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广 大投资者注意投资风险。
德林海公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
一、回购股份的基本情况
无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月5日召开第二届董事会第十八次会议、2022年4月22日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币66.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年4月7日、2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-007)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-022)。

公司2021年年度权益分派实施后,本次回购股份价格上限由不超过人民币66.00元/股(含)调整为不超过人民币46.77元/股(含)。具体内容详见公司于2022年6月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2022-034)。

二、实施回购股份进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:
2022年10月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份160,000股,占公司目前总股本的比例为0.1923%,回购的最高价为30.49元/股、最低价为28.00元/股,支付的金额为4,710,300.99元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至2022年10月31日,公司已累计回购股份886,000股,占公司目前总股本的比例为 1.0649%,公司 2021年年度权益分派实施前回购成交的最高价为38.58元/股、最低价为36.86元/股,权益分派实施后回购成交的最高价为34.82元/股,最低价为28.00元/股,支付的资金总额为人民币29,058,995.67元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
成都先导公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
重要内容提示:
截至 2022年 10月 31日,成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“公司”)已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份588,000股,占公司总股本 400,680,000股的比例为 0.1468%,回购成交的最高价为 17.79元/股,最低价为 15.01元/股,支付的资金总额为人民币 9,994,130.71元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份基本情况
公司于 2022年 6月 29日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份,回购的资金总额不超过人民币 3,000万元(含),不低于人民币 2,000万元(含),回购价格不超过人民币 21.788元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。

具体内容详见公司于 2022年 7月 1日、2022年 7月 8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-043)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-047)。

公司 2021年年度权益分派现已实施完毕,公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格由不超过人民币 21.788元/股(含)调整为不超过人民币 21.738元/股(含),具体内容详见公司于 2022年 7月 12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于实施 2021年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2022-048)。

二、实施回购股份基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下: 2022年 10月 1日至 2022年 10月 31日期间,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 0股,占公司总股本 400,680,000股的比例为 0.00%。截至 2022年 10月 31日,公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 588,000股,占公司总股本400,680,000股的比例为 0.1468%,回购成交的最高价为 17.79元/股,最低价为15.01元/股,支付的资金总额为人民币 9,994,130.71元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
新益昌公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
重要内容提示:
截至 2022年 10月 31日,深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 359,182股,占公司总股本 102,133,600股的比例为 0.3517%,回购成交的最高价为 108.67元/股,最低价为 87.17元/股,支付的资金总额为人民币 33,332,394.04元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。


一、回购股份基本情况
公司于 2022年 4月 28日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意以自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不低于人民币 5,000万元(含),不超过人民币 10,000万元(含),回购价格不超过人民币 130元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。

具体内容详见公司分别于 2022年 4月 29日和 2022年 5月 7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-018)和《深圳新益昌科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-023)。

公司 2021年年度权益分派实施后,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 130.00元/股(含)调整为不超过人民币 129.50元/股(含)。

具体内容详见公司于2022年7月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于 2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2022-037)。

二、实施回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下: 截至 2022年 10月 31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份359,182股,占公司总股本102,133,600股的比例为0.3517%,回购成交的最高价为 108.67元/股,最低价为 87.17元/股,支付的资金总额为人民币 33,332,394.04元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
汉商集团公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
重要内容提示:
? 汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)截至2022年10月31日,通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为3,251,800股,占公司总股本的比例为1.10%,成交的最高价为13.00元/股,成交的最低价为11.49元/股,累计支付的资金总额为39,999,173.66元(含佣金等交易费用)。


一、公司回购股份的基本情况
公司于 2022年 5月 25日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金不低于人民币 7,500万元(含),不超过人民币 15,000万元(含),通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,全部用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于上交所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的《汉商集团股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-034)和《汉商集团股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-037)。

根据《汉商集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第三十三条、第一百一十五条之规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购进展情况
公司于 2022年 6月 15日通过上交所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购公司股份。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的规定,回购股份期间,上市公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下: 截至 2022年 10月 31日,通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为3,251,800股,占公司总股本的比例为 1.10%,成交的最高价为 13.00元/股,成交的最低价为 11.49元/股,累计支付的资金总额为 39,999,173.66元(含佣金等交易费用)。

上述回购符合公司已披露的既定方案。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
  中财网 ,

Đánh bạc kiếm tiền(www.vng.app):Đánh bạc kiếm tiền(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Đánh bạc kiếm tiền(www.vng.app)game tài Xỉu Đánh bạc kiếm tiền online công bằng nhất,Đánh bạc kiếm tiền(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

0 留言

评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
验证码